24.04.2024 Posted by Зора

СЕДМО ИЗДАНИЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ
„ПЕСНИТЕ НА ЕВРОПА“, ЯМБОЛ, 2024

С Т А Т У Т

I. Организатори на фестивала:
Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на Община Ямбол.

II. Цели и задачи на фестивала:
Фестивалът си поставя следните цели:
1. Разпространяване песенното богатство на страните от континента Европа сред българските ученици;
2. Формиране на положително отношение към културното наследство на европейските народи;
3. Мотивиране на учениците за изучаване на езиците на тези народи;
4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

III. Време и място за провеждане на фестивала:
Фестивалът ще се проведе на 18 май 2024 г., събота, от 10:00 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“.
Ученическият фестивал „Песните на Европа“ – Ямбол, 2024 включва в себе си конкурс за поп пеене – индивидуални и колективни изпълнения.

IV. Условия за участие в конкурса:
В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, триа, вокални групи) и индивидуални участници.
Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.
Не се допускат изпълнения на плейбек.
Участниците във фестивала ще се състезават в четири възрастови групи:
първа: детски градини; втора: 1 – 4 клас; трета: 5 – 8 клас; четвърта: 9 – 12 клас.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Кандидатите внасят такса за участие в размер на:
– 10,00 лв. за индивидуалните изпълнители;
– 20,00 лв. за дуети;
– 30,00 лв. за триа;
– 40,00 лв. за вокални група.

Таксите се внасят по банков път на сметка:
Общинска банка АД
BG27SOMB91301047278801 BIC: SOMBBGSF
за конкурса „Песните на Европа“.

2. Пътните и дневните са за сметка на участниците.

Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.
Професионално жури ще отличи по четири колектива и четири индивидуални изпълнители от всяка възрастова група. Лауреатите ще получат дипломи и парични награди.
С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си да бъде фотографиран и записван за целите на конкурса, а материалите да се публикуват в каталози, рекламни материали, филми и др.
Краен срок за подаване на заявки за участие, платежни документи и инструментали на песните: 13 май 2024 г. на адрес:
НЧ „Зора-1945“, гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А
или на e-mail: zora_yambol@mail.bg
Телефони за контакт: 046/ 666 951 и 0879069615, 0879069613.

З А Я В К А
за участие в Ученически фестивал „ Песните на Европа”- Ямбол, 2024

1. Участник: ……………………………………………………………………………………………..
(Име, презиме и фамилия на индивидуалния участник или название на вокалната група)
2. Брой участници /за вокалните групи/: ………………
3. Институция, която представлява ………………………………………………………….
4. Клас …………….
5. ЕГН: ………………………………….
6. В коя възрастова група ще се състезава изпълнителят? …………………….
7. Ръководител: ……………………………………………………………………………………..
8. Лице за контакти, телефон, e-mail …………………………………………………………….
9. Име на песента ………………………………………………………………………………….
10. Изпълнител на песента ………………………………………………………………………….
11. Ако желаете фактура, моля, приложете вашите данни за нея!

Забележка: Задължително е попълването на всички полета!

Comments are closed.